Menu

Ova web-stranica koristi kolačiće.
Kolačiće upotrebljavamo kako bismo sačuvali status vaše korpe i listu pregledanih proizvoda.
Nastavkom korišćenja naših internet stranica vi prihvatate našu upotrebu kolačića.

Saznajte više

  Prodavnica

   Reklamacije i povrat robe

   Reklamacije

   Izjavljivanje reklamacije

   Radi ostvarivanja prava u vezi sa saobraznošću robe i garancijom, kupac ima pravo da izjavi reklamaciju, a dodatna pravila važe za proizvode (robu) kupljene preko sredstava komunikacije na daljinu (putem interneta, telefona, poštom ili drugim sredstvima komunikacije na daljinu). U slučaju da kupac izjavi reklamaciju, obavezujemo se da ćemo o svom trošku otkloniti sve nedostatke nastale kod propisane upotrebe proizvoda kao i zamenu odgovarajućeg proizvoda za novi ako to bude neophodno. Pre izjavljivanja reklamacije preporučujemo proveru svih neophodnih uslova za nesmetan i propisan rad kupljenih proizvoda.

   Predaja proizvoda na reklamaciju

   Kako bi kupac ostvario pravo na izvršenje reklamacije, neophodno je, pri predaji proizvoda na reklamaciju, da uz isti priloži uredno popunjen obrazac - zahtev (potvrdu) o prijemu reklamacije, kao i originalni garantni list i original ili kopiju računa kojim se potvrđuje kupovina proizvoda koji se reklamira. Uz to je poželjno navesti što detaljniji opis neispravnosti kako bi se olakšala i ubrzala provera neispravnosti proizvoda od strane ovlašćenih lica. Ovaj obrazac možete naći priložen niže i u zavisnosti od potrebe, štampati ga i popuniti.

   Kontakt telefon za sve informacije: 011/35-31-719 ili 060/822-22-66,

   Fax za slanje uredno popunjenog obrasca: 011/804-24-25, ili

   Mail adresa za slanje uredno popunjenog obrasca: reklamacije@maktrade.rs

   Slanje proizvoda na reklamaciju

   Pri slanju proizvoda na reklamaciju važe iste odredbe kao u slučaju predaje proizvoda na reklamaciju. Proizvodi koji se šalju na reklamaciju kurirskom službom, poštom ili drugom paketnom distribucijom moraju biti propisno zapakovani. U suprotnom, služba paketne distribucije može odbiti prijem takvog paketa.

   Za sva eventualna fizička oštećenja proizvoda koja nastanu u toku transporta odgovornost preuzima služba paketne distribucije.

   Rešavanje reklamacije

   Mak Trade Group je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema reklamacije, odgovori potrošaču, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu za reklamaciju i predlogom njenog rešavanja (Zakon o zaštiti potrošača, član 58). Zamena proizvoda pre provere dokumentacije i navedenih nedostataka nije moguća. U slučaju da ovlašćeni servis utvrdi da je proizvod koji je donet na reklamaciju ispravan, može biti naplaćena dijagnostika proizvoda po važećem cenovniku servisa, kao i eventualni transport proizvoda.

   Reklamacije

   Preuzimanje proizvoda sa reklamacije

   Mak Trade Group se obavezuje da će korisnika reklamacije obavestiti o tome da je proizvod, koji je predat na reklamaciju, popravljen ili zamenjen, najkasnije sledećeg radnog dana nakon izvršenog servisa.

   Korisnik je dužan da popravljeni / zamenjeni proizvod preuzme najkasnije 30 (trideset) dana od trenutka kada dobije obaveštenje o razrešenju reklamacije. Nakon isteka tog perioda Mak Trade Group ne preuzima nikakvu odgovornost za dati proizvod.

   Napomena: Korisnik reklamacije je dužan da prilikom preuzimanja proizvoda ustanovi kompletnost: u slučaju zamene za novi proizvod - fizičku neoštećenost, a u slučaju popravke - stanje u kojem je proizvod bio pri predaji na reklamaciju. Naknadne reklamacije po tom pitanju neće biti prihvaćene.

   Kada nije moguće ostvariti reklamaciju?

   Reklamacija se ne uvažava u slučaju nedostatka, oštećenja i kvarova nastalih nepravilnim i nestručnim rukovanjem, nepravilnim održavanjem, korišćenjem neodgovarajućeg potrošnog materijala, kao i u slučaju intervencije od strane neovlašćenih lica ili servisa. Takođe, reklamaciju nije moguće ostvariti ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled neispravnih električnih instalacija, nestabilnog napona, usled strujnog udara i elementarnih nepogoda kao što su požari, poplave, zemljotresi i sl.

   Pravo na povrat ispravnih, neoštećenih proizvoda (robe)

   U cilju poboljšanja usluga prema kupcima, ustanovili smo proceduru za povrat ispravne, neoštećene robe, koja mora biti striktno ispoštovana. Procedura za povrat je sledeća:

   • Pre nego što vratite robu, potrebno je da kontaktirate ovlašćeno lice za povrat na broj 011/35-31-719 ili 060/822-22-66, a zatim pošaljete na mail adresu reklamacije@maktrade.rs ili na faks broj 011/804-24-25, uredno popunjen obrazac Zahtev za povrat ispravne (neoštećene) robe. Ovaj obrazac uvek možete dobiti na vaš zahtev ili ga preuzeti sa našeg sajta (niže je priložen);
   • Pakovanje (ambalaža) robe mora biti u savršenom stanju. Povrat robe koja je oštećena, korišćena, izgrebana ili polomljena, ili je bez originalne ambalaže, neće biti moguć;
   • Rok za slanje i obradu zahteva za povrat robe je 8 dana od datuma izdavanja računa;
   • Povrat robe će biti učinjen tek nakon odobrenja sa naše strane. U suprotnom, povrat nije moguć;
   • Ukoliko se ustanovi da je do greške došlo krivicom kupca, troškovi slanja robe, kao i povrata će biti naknadno fakturisani kupcu.

   Pravo na povrat proizvoda (robe) pri Internet kupovini (fizička lica)

   Svaka kupovina predstavlja zaključenje ugovora o prodaji robe. Ugovor zaključen na daljinu je svaki ugovor (kupovina) zaključen putem interneta, telefona, poštom ili drugim sredstvima komunikacije na daljinu. Zakon o zaštiti potrošača daje pravo potrošaču da, u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora (kupovine), bez ikakvog obrazloženja, raskine ugovor o kupovini na daljinu. Izjava o jednostranom raskidu ugovora smatra se blagovremenom, ako je poslata u pomenutom roku ili ako je u istom roku proizvod vraćen u Mak Trade Group. Kod ugovora o prodaji na daljinu, rok od 14 dana računa se od dana kada proizvod dospe kod potrošača. Kod ugovora o pružanju usluga (na daljinu), rok počinje da teče od momenta zaključenja ugovora.

   Ako je potrošač odlučio da raskine ugovor, dužan je da pošalje izjavu o jednostranom raskidu ugovora u pisanoj formi što uključuje i elektronski oblik.

   Troškove isporuke u slučaju raskida ugovora o kupovini na daljinu snosi potrošač. Proizvod se može vratiti isključivo u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svom pripadajućom dokumentacijom koja se nalazi u originalnom pakovanju i ukoliko se nalazi u istom stanju u kakvom je i isporučen, bez fizičkih ili bilo kakvih drugih oštećenja. Proizvod mora biti neupotrebljivan.

   Mak Trade Group je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema izjave o jednostranom raskidu ugovora.

   Jednostrani raskid ugovora na daljinu, osim ako nije drugačije ugovoreno, nije moguć jedino u sledećim slučajevima:

   • ako se radi o pružanju usluga i ako je uz izričitu saglasnost potrošača započeto pružanje usluge pre isteka roka za jednostrani raskid ugovora,
   • ako se radi o prodaji robe ili pružanju usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu, na koje Mak Trade Group ne može da utiče.
   DOKUMENTI